Facebook logo
účet

Doprovázení

Preferujeme individuální pojetí práce, založené na principu potřeb konkrétní rodiny a „klíčového“ pracovníka, který rodinu doprovází. Je založená na plnění individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD) a pravidelném vyhodnocování.

IPOD je stěžejní dokument, který v případě, že nebude již vytvořen, máme snahu ve spolupráci s pracovníky OSPOD a pěstouny spoluvytvářet.

Dprovovázení je poskytováno na základě dohody o výkonu pěstounské péče.

Služba obsahuje základní terapeutické zaměření zaměřené na přijetí pěstounské rodiny, odžití odloučení od původní rodiny/ústavu, přijetí této ztráty, práce s identitou dítěte, zpracování traumatických zážitků dětí z minulosti. Obsahem může být i řešení problémů spojených s příchodem nového dítěte do rodiny, plánování a vyhodnocování adaptační fáze pravidelné osobní konzultace klíčového pracovníka pro rodinu, který s rodinou a pracuje dlouhodobě tak, aby nebyly opomenuty potřeby žádného člena rodiny. Také metodické vedení pěstounských rodin, poradenství při zvládání problémového chování dětí, řešení sporů v rámci NRP, sociální poradenství.

Probíhá jak v přirozeném prostředí rodiny, tak v zázemí organizace, s případným využitím externích služeb (psychologické, právní, speciálně pedagogické a jiné poradenství). Služba je dostupná dle objednávky klienta, z každé schůzky provádí, klíčový pracovník krátký záznam, který dá k vyjádření pěstounovi. Tento záznam je uložen pouze pro potřeby AMINA o.p.s. a případná jednání s OSPOD. Doprovázení zahrnuje podporu (dítěte, pěstounů, rodiny), vzdělávání (zvyšování kompetencí, znalostí v oblasti náhradní rodinné péče) a kontrolu (plnění domluvených cílů, vzdělávání, oznamovací povinnost).

  1. V rámci doprovázení je klíčový pracovník s dětmi, pěstouny v úzkém kontaktu a odborně je provází při výchově přijatých dětí.
  2. Doprovázení probíhá v prostředí pěstounské rodiny, je zacíleno také na navázání bezpečného vztahu dítěte s pěstounskou rodinou. Má návaznost na pravidelné kazuistické supervize teamu klíčových pracovníků a terapeutické metody, které zajišťují externí spolupracovníci (psychologové, terapeuti).
  3. Frekvence závisí na plnění IPOD, na přihlédnutí k adaptačnímu období a délce poskytované péče, na závěrech ze supervize. Minimální doba kontaktu je v rozmezí jedenkrát za dva měsíce, po vyžádání jedné ze stran může být častěji. Pracovníci se snaží dodržovat frekvenci jednou za měsíc, pokud situace nevyžaduje častější spolupráci.
  4. Služba je dostupná na základě objednání rodiny a na uvážení klíčového pracovníka. Předpokládaný počet rodin na jednoho klíčového pracovníka je 20. Rodiny mají k dispozici pracovní telefon klíčového pracovníka, který denně v době od 8,00 do 18,00 volá zpět na tzv. prozvonění. Schůzky jsou předem domluvené, za základě oboustranné dohody.
  5. Pokud dojde k naplnění kapacity organizace, je tato oprávněna odmítnou službu uzavření dohody o výkonu pěstounské péče.

Součástí Doprovázení je i příprava dětí na odchod z pěstounské péče. Tato aktivita je dlouhodobě plánovaná na základě individuálních potřeb, přání a možností rodin a pěstounských dětí, vychází z plánů ochrany dítěte, v možné součinnosti s OSPOD a biologickou rodinou dětí. Cílem je na základě kvalitní diagnostiky možností poskytnout dětem odcházejícím z NRP co nejlepší možné zázemí. Za aktivitu odpovídá klíčový pracovník. Mezi plánovací a diagnostické metody patří například případová konference.