Facebook logo
účet

Nabízíme

  1. Doprovázení dětí v pěstounské péči, metodické vedení pěstounských rodin, poradenství při zvládání problémového chování dětí, řešení sporů v rámci NRP, příprava dětí na odchod z pěstounské péče. Partnerský přístup, respektující zázemí, historii a specifika Vaší rodiny.
  2. Vzdělávání pěstounů na základě na potřebách pěstounů, uskutečňované dle vzájemné domluvy.
  3. Zajišťujeme psychologické a terapeutické služby pro děti v pěstounské péči i pro pěstouny
  4. Odlehčovací služby. Zajištění péče o pěstounské děti, po dobu nezbytně nutnou, v případě nemoci pěstouna, narození dítěte, úmrtí osoby blízké, při vyřizování nezbytných osobních náležitostí.
  5. Doprovázení a koordinace při styku dětí, pěstounských rodin s biologickými rodiči děti v NRP. Metodické vedení, pomoc, zprostředkování kontaktu s biologickými rodinami dětí.
  6. Podpora zdravého psychického vývoje a identity dětí v NRP.
  7. Konzultace, podpora pěstounům v oblasti práva, sociálních služeb, speciálně pedagogické péče a další oblasti dle možností o.p.s. Spolupráci v jednáních s úřady (OSPOD, ÚP…).
  8. Víkendové pobyty pro pěstounské rodiny, letní pobyty pro děti i dospívající.
  9. Růstovou skupinu pro dospívající děti, zaměřenou na rozvoj sociálních dovedností, sdílení, sebezkušenost.
  10. Supervize pěstounů, sebezkušenostní skupiny.

Tyto služby jsou poskytovány zdarma, na základě uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče mezi AMINA o.p.s. a osobami poskytující pěstounskou péči, dle podle § 47b odst. 4 a souvisejících Zákona o sociálně právní ochraně dětí.

Organizace může odmítnout uzavření dohody o výkonu pěstounské péče se zájmcem o službu v případě naplnění kapacity organizace (přepočteno 20 dohod na 1 pracovní úvazek) nebo v případě bydliště zájemce mimo působnost obcí s rozšířenou působností  Liberec, Frýdlant a Jablonec nad Nisou.

Pro OSPODy, školy, neziskové organizace nabízíme uspořádání případové konference tzv. na klíč.

Nabízíme kompletní servis, který se uspořádání a realizace případové konference týká, postavený na základě konkrétních zakázek. Součástí nabízené služby je:

- úvodní schůzka (zmapování potřeb, zakázka, vytipování účastníků, jiné důležité informace)

- agenda související s přípravou (zajištění dokumentace, mlčenlivosti, formulářů, obeslání a kontaktování účastníků, dohoda o termínu, místě, komunikace s OSPOD i s účastníky, zajištění a příprava místa konání konference)

- facilitace celého procesu případové konference v prostorách naší organizace či jinde, dle dohody (preferujeme mimo budovu úřadu, školy, neboť to vede ke zmírnění obav účastníků, zajišťuje lepší výchozí situaci pro řešení)

- tvorba zápisu / zprávy o průběhu případové konference a individuálního plánu, rozeslání účastníkům

Facilitátorkou je PhDr. Lenka Václavíková Ph.D., která facilituje případové konference mimo jiné pro OSPOD Nový Bor již od roku 2013. Zkušenosti má rovněž jako mediátorka. (Doktorát i rigorózní zkoušku získala v oboru Sociologie na Filozofické fakultě, UK v Praze. Mimo jiné absolvovala semestrální studium problematiky konfliktu a jeho řešení z multidisciplinární perspektivy včetně mediace a facilitace na American University ve Washingtonu D. C., USA, Výcvik v mediaci akreditovaný MŠMT a MPSV od Asociace mediátorů ČR, dále výcviky v oblasti sebezkušenosti a psychoterapie.)

Podpůrný a koordinační team tvoří zaměstnanci naší organizace, kteří mají zkušenost v oblasti sociálně právní ochrany, pracují na základě pověření SPO.

Cena za uspořádání PK se liší v souvislosti s délkou a místem konání, modelová cena za dvě hodiny facilitace, přípravu, domlouvání s účastníky, úvodní schůzku, tvorbu zápisu a plánu, dokumentace PK (celkem 7 hodin), je 2440 Kč.

Případové konference organizačně zajišťuje Tomáš Kahan, tel. 602413534, email: tomaskahan@amina-nrp.cz